Powerpuff girls Z
Powerpuuff girls z fan sitesi

Himawari

HİMAWARİ
Himawari no hana
Utsumu kanai de
Tayo moni muka atte
Kokoro kinaite

Oenji iro no teisetsu sukouchi
Iro aseteta gogo ni
Koiwoshite mayokite naite mainichi ga
Ima nanto naku kasamaru

Itsukaranaro
Eiga no yoni
Kako bakari
Tsude teita

Himawari no hana
Yo te hiro gete
Matatsu yogu naruto ne
Kokoro kinaite

Chibun ni suta sonokasu da ke
To oma warashi tamichi
Kilaita arumamo sono demo iro uwa
Hikari ni muka ateta

Nando mo araru
Jinzu totomoni
Suioy kaze ni
Sakara atte ima

Himawari no hana
Musewo age yo o
Sukoshi subare ta meni
Seiao utsushitte

Himawari no hana
Yo te hiro ge te
Teritsu teru jika meni
Subete womi se te

Himawari no hana
Utsumu kanai de
Tayo moni muka atte
Kokoro kinaite